Integritetspolicy

Policy för personuppgiftsbehandling – Takteam i sydost AB

Denna policy tillämpas för all personuppgiftsbehandling som förekommer i verksamheten hos Takteam i sydost AB, (”Takteam”). Policyn innehåller bland annat information om för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vem vi delar dina uppgifter med och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Takteam i sydost, 559001-1127, Dokumentvägen 61, 394 70 Kalmar, är personuppgiftsansvarig för all den behandling som beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@takteam.se

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vi behandlar följande personuppgifter:

  • namn, personnummer och kontaktuppgifter,
  • teknisk information om t.ex. ditt besök på vår hemsida, och
  • anställdas användarnamn, bild, lön, eventuella disciplinåtgärder, kontonummer,
    certifieringar.

Takteam behandlar uppgifter om anställdas hälsa endast i den utsträckning det är nödvändigt inom ramen för Takteams rehabiliteringsansvar eller beräkning av sjuklön. I övrigt behandlar Takteam inte några känsliga personuppgifter.

Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?

Vi samlar in personuppgifter:

  • när vi har kontakt med dig genom exempelvis mail, telefon eller sociala medier eller
    när du på något annat sätt förser oss med informationen,
  • när du besöker vår hemsida, och
  • vid rekrytering och pågående anställningsförhållanden.

Vi kan i vissa fall in uppgifter från tredje part i form av kontaktlistor eller uppgifter från kreditupplysningsföretag. När vi samlar in uppgifter från annan än den uppgifterna gäller underrättar vi som regel dig om detta så snart som möjligt och senast inom en månad från det att uppgifterna samlades in.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Takteam behandlar enbart uppgifter för det ändamål som uppgiften har samlats in. Vi
använder dina personuppgifter för följande ändamål och på följande grunder:

Ändamål

För att ingå och upprätthålla avtalsrelationer med våra kunder

Laglig grund

Fullgöra avtal med dig / Intresseavvägning

Vi har ett berättigat intresse att administrera vår avtalsrelation med dig eller den organisation som du representerar. För samma ändamål behandlar även dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter vid ansökan om ROT-avdrag.

Ändamål

För att hitta nya kollegor till vårt team Intresseavvägning

Laglig grund

Intresseavvägning

Vi har ett berättigat intresse av att rekrytera nya
kompetenta medarbetare för att se till att vår
verksamhet bibehåller en hög kvalité.

Ändamål

För att uppfylla anställningsavtal

Laglig grund

Fullgöra avtal med dig / Rättslig förpliktelse

Vi behandlar uppgifter om våra avställda för att
uppfylla våra skyldigheter enligt anställningsavtalet,
men också för att uppfylla våra skyldigheter enligt
lag eller kollektivavtal.

Ändamål
För att marknadsföra oss och våra tjänster

Laglig grund

Intresseavvägning

Vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra våra
tjänster.

Ändamål
För att undersöka användningen av vår
hemsida

Laglig grund

Intresseavvägning

Vi har ett berättigat intresse av att förbättra
Takteam.se.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter bara så länge det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålet med behandlingen. Vi gallrar personuppgifter löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Överlämnar vi dina personuppgifter till någon annan?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med betrodda samarbetsparters som vi har ingått skriftliga avtal med och som behandlar dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.

Detta avser exempelvis våra externa leverantörer av tjänster för support, företagshälsovård, ekonomi och rekrytering och IT. Vi kan även komma att dela personuppgifter med bolag inom Takteams koncern för interna administrativa ändamål avseende kunder eller anställda samt för direktmarknadsföring av koncernbolags produkter. Överlämning till självständiga personuppgiftsansvariga utanför Takteams koncern sker endast om tvingande lag kräver det eller om du har lämnat ditt samtycke.

Kommer vi att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om EU-kommissionen inte har beslutat att ett land som dina personuppgifter överförs till har en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter kommer vi att tillhandahålla en beskrivning av vilka skyddsåtgärder som vidtagits eller vilken rättslig grund vi baserar överföringen på för att säkerställa att överföringen av dina personuppgifter sker i enlighet med europeisk dataskyddslagstiftning.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att vi behandlar uppgifter om dig i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, denna policy samt för att personuppgifterna inte ska förloras, eller bli tillgängliga för obehöriga. Personuppgifter lagras inom vårt nätverk, lokalt på mobiltelefoner och datorer samt i e-post.

Takteam har rutiner för att kryptera sina hårddiskar samt lösenordskydda bolagets datorer och dess hårddiskar. Vidare finns rutiner för lösenordsstyrka och byte av lösenord.

Vilka rättigheter har du när vi behandlar dina personuppgifter?

Rätt till tillgång – Du har rätt att höra av dig till oss för att få veta vilka uppgifter vi behandlar om dig, hur länge uppgifterna ska behandlas, varifrån uppgifterna har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål de behandlas, till vem eller vilka uppgifterna har lämnats ut.

Rätt till rättelse, radering och begränsning av behandling – Du har rätt att begära att vi rättar eller raderar personuppgifter som är felaktiga eller behandlas i strid med gällande rätt. Detsamma gäller att du har rätt att invända mot vår personuppgiftsbehandling och att di i vissa fall har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet – Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter överförda dessa till en annan tjänsteleverantör.

Rätt att återkalla samtycke – Om vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke.

Rätt till klagomål – Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt uppmuntrar vi dig att i första hand kontakta oss så vi får möjlighet att se över dina synpunkter.

Du kan dock alltid lämna in ditt klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten.