Varför ska man tvätta taket?

Regelbundet och rätt underhåll av ditt tak förlänger livslängden och ser till att det är skyddat mot fuktskador. Material ramlar ner och fastnar lätt på tak, exempelvis fågelspillning, pollen, löv och sand. Det mesta sköljs bort av regn eller blåser bort, men det går inte att undvika att saker fastnar. Saker som stannar kvar på taket blir dock näring och gödning för påväxt som mossa och alger.

Takpannor av tegel och betong behöver skyddas mot vatten men även mot sura föroreningar. Påväxt av mossa och alger skapar en sur miljö vilket gör att nedbrytningen av takpannorna går fortare. Om du har ett nyare tak är det viktigt att tvätta det eftersom du på så sätt undviker att det bildas mossa. Plåttak behöver också rengöras regelbundet.

Stora träd och vedeldning i närheten av ditt tak påverkar hur smutsigt ditt tak blir. En ond cirkel uppstår dessutom ofta om det eldas med ved i närheten av din bostad eftersom eldningen frisätter näringsämnen som växter gillar.

Mossa, alger och påväxt
Mossa och alger trivs på tak men de bör inte tillåtas att växa och sprida sig där. Taktvätt är viktigt för att ta bort vanlig påväxt av mossa, alger och lav. Alger och mossa hindrar att vatten rinner av från taket eftersom de suger upp vätska och binder fukt. Mossa binder ganska mycket vatten och kan även ta sig in runt och under pannorna. Den här typen av påväxt kan orsaka frostsprängning vintertid vilket skadar takmaterialet. Även alger gillar när fukten ligger kvar på taket.

Mikroskopiska rötter
Rötterna från mossa kan tränga ned i takpannor och orsaka större hål i dem. Punktläckage orsakat av mossa kan leda till ett läckande tak och fuktskador på vinden och i huset. Om ditt tak vetter mot norr är det ofta mer utsatt av påväxt. Ett tak kan se rent ut, men det kan finnas mikroskopiska rötter och sporer som ligger och väntar på ett tillfälle att börja växa. Om du spolar av ditt tak med högtryckstvätt riskerar du att sprida mossporer. Det rekommenderas således inte att du själv tvättar ditt tak med högtryckstvätt.

Borsta tak
När du borstar ditt tak kan du sprida sporer. En mossklump består av sporer och om du rör den så sprider du sporerna på ditt tak vilket leder till att mer mossa kommer att växa upp. Ju längre ett tak utsätts för fukt desto mer sprider mossan sig.

Trasiga tak
Taket är ett viktigt fuktskydd på huset och trasiga tak är en vanlig orsak till fuktskador. Taket och fasaden är de ytor som utsätts för nederbörd och vind samt temperaturskillnader. Att regelbundet underhålla och tvätta ditt tak är viktigt för att förhindra att det blir sprickor och hål i takpannorna, vilket kan förstöra dem och orsaka fuktskador.
Ett tak med tegel- eller betongpannor håller i minst 50 år med bra underhåll. Om du inte sköter om taket kan livslängden drastiskt förkortas. Takpannornas ytskikt skyddar mot nedbrytning och förhindrar fuktskador på undertak. För att behålla pannornas ytskikt bör de behandlas eller impregneras ungefär vart femtonde år.

Hur ofta bör du tvätta taket?
Det finns inget direkt svar på frågan om hur ofta taket bör tvättas. Det är nämligen en rad olika faktorer som avgör hur frekvent det behövs tvättas. Om ditt tak är nymålat och skyddat behövs endast en algbehandling och okulärbesiktning (undersökning med hjälp av syn och lukt) så att taket fortsätter att behålla sina fina ytskikt.

Inspektera taket
Gör det till en vana att inspektera taket en till två gånger per år. Kontrollera att dina säkerhetsprodukter som snörasskydd har klarat vintern så fort snön har smält undan. Undersök att inga takpannor har gått sönder och att hängrännorna är hela. Om hängrännorna har skadats kan det innebära att avrinningen av regnvatten inte fungerar som det ska. Du bör även kontrollera skorstenen och plåtdetaljer. Plocka bort grenar, pinnar och annat som ligger på taket. Gör taket redo inför vintern sent på hösten. Borsta eller blås bort löv, barr och annat skräp. Kontrollera även hängrännorna så att de fungerar optimalt och är hela.

Takvård viktigare idag
Idag växer det mer mossa, lavar och alger på svenska tak jämfört med för 20 till 30 år sedan. Regnet som faller idag är mindre surt och dessutom är det mindre mängder tungmetaller och andra gifter. Surt regn dödar påväxten. Det är positivt att regnet är mindre surt men det innebär att taken måste tvättas och underhållas bättre. Problem med påväxt av mossa och lavar innebär att allt fler hem befinner sig i farozonen för fukt- och vattenskador.